Diakoniudvalget
Kommisorium

Kommisorium

Kommissorium for Aalborg Stifts diakoniudvalg

Aalborg Stifts diakoniudvalg er nedsat af Aalborg Stiftsråd og har til opgave at inspirere og opmuntre til diakonalt arbejde i Aalborg stift.

I den kirkeministerielle betænkning Opgaver i sogn, provsti og stift (Betænkning 1477, 2006) hedder det: “Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser.” Betænkningen nævner herefter fire centrale opgaver: gudstjeneste, undervisning, diakoni og mission. Sognet og sognemenigheden er den grundlæggende enhed i opfyldelsen af disse opgaver. Men samtidig er der opgaver, som ikke nødvendigvis har det enkelte sogn som naturligt udgangspunkt. Det gælder ikke mindst det diakonale ansvar, hvor sognemenigheder kan samarbejde med andre sognemenigheder eller med de forskellige diakonale organisationer. En vigtig opgave for diakoniudvalget er derfor at fremme gensidig udveksling af erfaringer fra både præster, sognemedhjælpere og organistionsansatte, samt alle de mange frivillige, der yder en stor indsats for mennesker, der befinder sig i en sårbar situation. For at virkeliggøre denne opgave skal udvalget

  • kortlægge diakonale aktiviteter, såvel i sognene som på organisations-/institutionsniveau og ajourføre denne kortlægning
  • informere på stiftets hjemmeside
  • arrangere debat-, kursus- og inspirationsdage om diakoni
  • inspirere til afholdelse af diakoniens dag i flest mulige sogne/provstier
  • opbygge idebank for diakonale initiativer.
  • være i kontakt med de diakonale organisationer, som arbejder i stiftet
  • formidle erfaringer fra diakonale initiativer i andre stifter
  • stille forslag til stiftsrådet eller til biskoppen vedr. ønskelige initiativer.

Udvalget kan nedsætte underudvalg til at varetage arbejdet på særlige områder 
Udvalget skal løbende vedligeholde en skriftligt formuleret målsætning for de(t) kommende år. 
Udvalget skal en gang årligt rapportere til Aalborg Stiftsråd. 
Udvalgets udgifter dækkes af Aalborg Stiftsråd. 
Udvalget skal årligt levere overslag over forventede udgifter i kommende kalenderår. 
Udvalget udpeges af Aalborg Stiftsråd efter indstilling fra biskoppen. Udvalget bør rumme repræsentanter for præster, menighedsråd samt både sogne-diakoni og organisations-diakoni.

Vedtaget på diakoniudvalgets møde den 12. oktober 2011