Stiftet
Hvad er et stift?

Hvad er et stift?

Et stift er den højeste organisationsenhed inden for folkekirken. Det er et geografisk afgrænset område, ligesom kommuner, der består af provstier og herunder sogne. Den danske folkekirke er inddelt i 10 stiftet samt et i Grønland. Se stifterne her

Stiftsøvrighed
Stiftet ledes af biskoppen og en ansat stiftamtmand, der udgør stiftsøvrigheden. I Aalborg Stift er Henning Toft Bro valgt til biskop og stiftamtmand er Torben Sørensen. Tilsammen udgør de stiftsøvrigheden, der administrerer stiftets økonomi og er øverste ankemyndighed for en række sager fra menighedsråd. 

Stiftsøvrighedens opgaver er:

  • at føre juridisk tilsyn med menighedsråd og provstiudvalg
  • at administrere stiftets del af fællesfonden
  • at godkende menighedsrådenes beslutninger om kirken og kirkegårde (bygningsarbejder)
  • at varetage den overordnede ledelse af stiftsadministrationen


Biskoppen
Det er i stor grad de enkelte sogne, der bestemmer, hvordan der skal drives kirke i deres sogn. På stiftsplan er biskoppen øverste myndighed - både i kirkelige såvel som administrative anliggender. 

Biskoppens opgaver er blandet andet at:

  • varetager det teologiske tilsyn med præster, der er tilknyttet provstier og sogne under stiftet. 
  • tage beslutninger omkring ændringer i liturgi og ritualer.
  • svare på forespørgsler om lov til bruge kirken til andre formål end gudstjenester samt kirkelige formål.
  • ansvarlig for fordelingen af præstestillinger i stiftet.
  • føre tilsyn med forretningsgangen i menighedsråd og provstiudvalg.

Stiftsadministration
Stiftet fører desuden tilsyn med varetagelsen af bygningsvedligeholdelse, kirkegårdudvidelse og lignende, og sidder derfor som statslig sektormyndighed for folkekirken i forbindelse med udarbejdelser af lokalplaner. Det er i praksis stiftsadministrationen, der varetager disse opgaver. 

Læs mere om stiftsadministrationens opgaver her

Provstiudvalg
Aalborg Stift er inddelt i 14 provstier, og hvert provsti er ledet af en provst, der står i spidsen for provstiudvalgets arbejde. Provstiudvalget består i øvrigt af et antal valgte medlemmer fra menighedsrådene i provstiets sogne. Udvalget står for den overordnede koordination af de enkelte sognes økonomi og samarbejde. 

Find de 14 provstiudvalg i Aalborg Stift her

Domkirke
Til hvert stift hører en domkirke. Budolfi Kirke er Aalborg Stifts domkirke. 

Se billeder af domkirken og læs om kirkens historie her

Stiftsråd
Der er i hvert stift nedsat et Stiftsråd, som i henhold til lov om folkekirkens økonomi af 17. juni 2009 har til opgave at bestyre stiftsmidlernes forvaltning.

Læs mere om stiftsrådets opgaver her