Fortsæt til hovedindholdet
Om Aalborg Stift
Fakta om Aalborg Stift
Budolfi kirkes tårn foran blå himmel

Om Aalborg Stift

Et stift er den højeste organisationsenhed inden for folkekirken. Det er et geografisk afgrænset område, ligesom kommuner, der består af provstier og herunder sogne. Den danske folkekirke er inddelt i 10 stiftet samt et i Grønland. Se stifterne her.

 

Aalborg Stift er inddelt i 14 provstier (se kort øverst):

1. Budolfi 
2. Aalborg Nordre 
3. Aalborg Vestre 
4. Aalborg Østre 
5. Brønderslev 
6. Frederikshavn 
7. Hadsund 
8. Hjørring Nordre 
9. Hjørring Søndre 
10. Jammerbugt 
11. Rebild 
12. Sydthy 
13. Thisted 
14. Morsø

Hent kort over provstierne her

Aalborg Stift omfatter de 10 nordjyske kommuner, godt 7.000 kvadratkilometer, en sjettedel af Danmarks areal og 433.130 sognebørn (tal for 2023).

Kirkens administrative inddeling er i det store og hele sammenfaldende med den kommunale i Aalborg Stift, dog undtaget Mariagerfjord kommune, hvoraf ca. en fjerdedel ligger i det tilstødende Århus Stift (se kort nedenfor).

Det nuværende Aalborg Stift er en videreførelse af det tidligere Børglum Stift. Børglum blev opgivet som bisperesidens efter reformationen. I de følgende år flyttede bispesædet først til Nykøbing Mors, så til Thisted, derefter til Hjørring. Først i 1554 blev bispesædet overflyttet til Aalborg.

Fakta (tal for 2023):
Provstier: 14
Sogne: 296
Pastorater: 137
Kirker: 330
Præster: 211

Stiftsøvrighed

Stiftet ledes af biskoppen og en ansat stiftamtmand, der udgør stiftsøvrigheden. Biskoppen i Aalborg Stift hedder Thomas Reinholdt Rasmussen og sammen med stiftamtmand Trine Hede udgør de stiftsøvrigheden. Stiftsøvrigheden administrerer stiftets økonomi og er øverste ankemyndighed for en række sager fra menighedsråd. 

Stiftsøvrighedens opgaver er:

  • at føre juridisk tilsyn med menighedsråd og provstiudvalg
  • at administrere stiftets del af fællesfonden
  • at godkende menighedsrådenes beslutninger om kirken og kirkegårde (bygningsarbejder)
  • at varetage den overordnede ledelse af stiftsadministrationen


Biskoppen

Det er i stor grad de enkelte sogne, der bestemmer, hvordan der skal drives kirke i deres sogn. På stiftsplan er biskoppen øverste myndighed - både i kirkelige såvel som administrative anliggender. 

Biskoppens opgaver er blandet andet at:

  • varetager det teologiske tilsyn med præster, der er tilknyttet provstier og sogne under stiftet.
  • tage beslutninger omkring ændringer i liturgi og ritualer.
  • svare på forespørgsler om lov til bruge kirken til andre formål end gudstjenester samt kirkelige formål.
  • ansvarlig for fordelingen af præstestillinger i stiftet.
  • føre tilsyn med forretningsgangen i menighedsråd og provstiudvalg.

Find mere info om biskoppen her

Stiftsadministration

Stiftet fører desuden tilsyn med varetagelsen af bygningsvedligeholdelse, kirkegårdudvidelse og lignende, og sidder derfor som statslig sektormyndighed for folkekirken i forbindelse med udarbejdelser af lokalplaner. Det er i praksis stiftsadministrationen, der varetager disse opgaver. 

Find mere info om Stiftsadministrationen her

Provstier og provstiudvalg

Aalborg Stift er inddelt i 14 provstier, og hvert provsti er ledet af en provst, der står i spidsen for provstiudvalgets arbejde. Provstiudvalget består i øvrigt af et antal valgte medlemmer fra menighedsrådene i provstiets sogne. Udvalget står for den overordnede koordination af de enkelte sognes økonomi og samarbejde. 

Domkirke

Til hvert stift hører en domkirke. Budolfi Kirke er Aalborg Stifts domkirke. 

Se billeder af domkirken og læs om kirkens historie her

Stiftsråd

Der er i hvert stift nedsat et Stiftsråd, som i henhold til lov om folkekirkens økonomi af 17. juni 2009 har til opgave at bestyre stiftsmidlernes forvaltning. Stiftsrådets formål er blandt andet at understøtte det lokale kirkelige liv, at bestyre kirkernes og præsteembedernes kapitaler på vegne af menighedsrådene samt at oprette stiftsudvalg for forskellige områder efter behov.

Find mere info om Stiftsrådet her